Visie

Op het Leonardo-onderwijs te Harderwijk is er ruimte en aandacht voor de specifieke behoeften van het hoogbegaafde kind. Door de basisstof compact aan te bieden, ontstaat er tijd voor uitdagingen die de ambitie van het kind prikkelen.

Bewust werken aan een mindset die groei en ontwikkeling stimuleert, is daarbij een belangrijk onderdeel. Deze visie is sterk geïnspireerd door vier psychologen (Bloom, Vygotski, Dweck en Gardner) wiens theorieën zich ruimschoots in de praktijk hebben bewezen.

 

 

Aandacht

Pas als hoogbegaafde kinderen zich erkend voelen in hun eigenheid en merken dat er aandacht is voor hun “anders zijn”, kunnen zij verder werken aan hun eigen ontwikkeling. De manier waarop een kind over zichzelf denkt, is cruciaal. Onder gelijkgestemden vertoeven helpt enorm voor een positief zelfbeeld. Door aandacht te besteden aan dit zelfbeeld, wordt het eveneens makkelijker om op de juiste manier om te gaan met de omgeving. Hoe kan ik bijdragen aan een omgeving waarin respect is voor elkaar en waar iedereen zichzelf mag zijn? Leerkrachten nemen de tijd voor zulke vragen en geven daar aandacht aan.

Het Leonardo-onderwijs in Harderwijk richt zich, gesterkt door baanbrekend onderzoek van psycholoog Carol Dweck, op het ontwikkelen van een “growth mindset”, een mentaliteit waarbij inzet en doorzettingsvermogen een grote rol spelen. Samenwerking met de ouders is zeker op dit gebied van groot belang.

Ruimte

Kinderen groeien door het maken van fouten en problemen op te lossen. Met een coachende leerkracht aan hun zijde krijgen de leerlingen op het Leonardo-onderwijs hier alle ruimte toe. Met deze aandacht voor de autonomie van het kind sluiten wij aan bij het gedachtegoed van Howard Gardner.
Om een goede afspiegeling te zijn van onze democratie en maatschappij zien wij het vormen van een eigen mening en het inbrengen van ideeën of oplossingen als uiterst waardevol. Leerkrachten waarderen en stimuleren deze inbreng en zoeken naar wegen om dit in het dagelijkse ritme te verweven. In zijn of haar rol als coach richt de leerkracht zich bovenal op het proces, en in minder mate op het product.

Door het compact aanbieden van de basisstof ontstaat ruimte voor projecten waarbij leerlingen onderwerpen naar eigen keuze onderzoeken en uitwerken. Dit biedt tevens gelegenheid om aan te sluiten bij meervoudige intelligenties van kinderen.

In het programma zijn wekelijks momenten waarop gericht wordt gewerkt aan de executieve functies. Spelenderwijs krijgt het kind inzicht in de verschillende vaardigheden die hierbij horen.

Uitdaging

Geïnspireerd op de theorie van psycholoog Benjamin Bloom, beter bekend als de “taxonomie van Bloom”, bieden wij uitdagend onderwijs door kinderen te confronteren met elementen die een beroep doen op hogere orde denkvaardigheden. Door basisvaardigheden compact aan te bieden, ontstaat ruimte voor verbreding en verdieping in de vorm van extra vakken en projecten.

Ook het uitgebreid, thematisch aanbieden van de wereldoriënterende vakken, met daaraan gekoppelde excursies, geven de uitdaging die deze kinderen nodig hebben. Projecten op het gebied van ICT (programmeren), filosofie, leren leren, denksport, creatief denken, drama, handvaardigheid, verkeer, muziek en techniek doen een beroep op de analytische, evaluerende en creatieve vaardigheden van de kinderen. Voor deze projecten werkt Leonardo Harderwijk nauw samen met specialisten en/of vakdocenten.

Ambitie

Door samen met het kind doelen te stellen, die soms juist ook buiten de comfortzone liggen, stimuleren we een actieve en ambitieuze houding. Kinderen leren met ondersteuning van de leerkracht hun (opstart)problemen te overwinnen en doen zo succeservaringen op. Met dit toekomst-, opbrengst- en doelgericht onderwijs sluiten wij aan bij de ideeën van psycholoog Vygotski en zijn visie op “de zone van naaste ontwikkeling”.

Het onderwijsaanbod wordt binnen een kader en/of context, veelal top-down aangeboden. Deze manier van lesgeven sluit goed aan bij de behoefte van het hoogbegaafde kind. Aandacht voor de toekomst is hierbij vanzelfsprekend en krijgt vorm door inzicht te geven in mogelijke beroepskeuzes of door kennis te maken met ondernemen